สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคน เว็บไซด์นี้พัฒนาด้วย Bootstrap4 โดยครูวิชาญ หล้าสงค์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อ - นามสกุลระดับชั้นผลการเรียน หมายเหตุ
รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....
รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อ - นามสกุลระดับชั้นผลการเรียน หมายเหตุ
รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....
รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อ - นามสกุลระดับชั้นผลการเรียน หมายเหตุ
รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....
รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....รอการอัพเดต.....